logo85x85

 

vydává a autorizuje

 

Pravidla pro Tug Towing

 

 

Verze

Platí od

Změněná témata

Ver. 1.0

14.10.2005

 

Ver. 1.1

20.10.2005

 

Ver. 1.2

01.11.2005

 

Ver. 1.3

12.07.2006

Vlečná lana, časový limit pro přípravu k plavbě, popis situací

Ver. 1.4

26.2.2007

Odhození vlečného lana, přístaviště, kotviště, popis situací, pokyny pro rozhodčí.

Ver. 1.5

25.11.2007

Vysvětlení zkratky NP v zápisu plavby, oprava bodového hodnocení  minutí bójky z nesprávné strany v bodě 9.

Ver. 1.6

1.10.2008

Specifikace překážky, typy lodí (vzhled modelu), nové penalizace, katalog překážek, upraveno a sjednoceno názvosloví

 

 

OBSAH

 

1. Základní pojmy

2. Typy lodí

3. Připojení remorkérů k vleku

4. Vlečné lano

5. Manévrování s vlekem

6. Přístav

7. Platnost bójí

8. Proplutí tratě

9. Penalizace

10. Havárie

11. Soutěžní plavba

12. Kotviště

13. Rozhodčí

A. Situace

B. Pokyny pro rozhodčí

C. Katalog překážek


Výpis největších změn v pravidlech

 

verze 1.6 oproti verzi 1.5

První a zásadní změnou bylo zrušení možnosti startu jednočlenného týmu. Důvody byly dva. Prvním jsou nové překážky na trati, kde bylo nutné modifikovat pravidla pro jedno a více členná družstva. To neúnosně komplikovalo vlastní konstrukci pravidel a rozhodování během soutěže. Navíc některé manévry nebylo možné do kursu zařadit, protože by je jednoremorkérový tým nezvládl.

Druhým důvodem je, že tug towing je soutěží družstev. Je o spolupráci a souhře. Individuální schopnosti tak bude nadále možné uplatnit v kategorii tlačných remorkérů.

Druhou zásadní změnou je úprava pravidel ve smyslu vzhledu soutěžních remorkérů. Soutěže v tug towingu by měly být také přehlídkou lodních modelů, nikoliv nikdy nekončící práce v loděnici.

Třetí změna se týká celkového vyhodnocení soutěže a stanovení konečného pořadí. Čas se stává až třetím rozhodujícím faktorem. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejlepší plavba. Smyslem tohoto pravidla je vyzvednout schopnost kapitánů ovládat svoji loď a tím vyrovnat startovní pole bez ohledu na výkony remorkérů.

Čtvrtá změna přináší zjednodušení ohledně posouzení situace zvané havárie. Bylo jasně stanoveno co se za havárii považuje. Všechny ostatní případy a varianty byly z havárie vyloučeny. Lodní model musí k soutěži být dobře připravený a nedbalá příprava stejně jako ve skutečné plavbě může mít fatální následky. Budou tím i nadále ukončeny veškeré dohady co je a co není havárie.

Pátá změna je spíš doplnění a upřesnění – byl sepsán katalog překážek. Jednotlivé překážky mají stanovený způsob proplutí, manévry, povinnosti soutěžících a rozhodčích a případné penalizace.

Šestou změnou je doplnění upřesňujících poznámek pro rozhodčí a vlastně i pro soutěžící, jak správně vykládat některé pasáže pravidel. Není to žádné rozšíření pravidel ani jejich komplikace, ale spíše poznatky z praxe.
1. Základní pojmy

 

Trať – na hladině je vytyčena bójkami a překážkami.

Kurs – (plánek plavby) určuje směr, pořadí a úsek tratě, který má být soulodím proplut v časovém limitu

Vlek - je zátěž v podobě modelu lodě nebo plovoucího zařízení, kterou remorkéry vlečou pomocí vlečných lan po vytyčené trati.

Remorkér - je loď určená k vlečení vleku.

Přístav - na hladině jasně vytyčený uzavřený prostor s jasně vyznačeným vjezdem a místem pro přistání vleku.

Přivázání na těsno - remorkér je k trupu vleku přivázán pomocí lana tak, že se trupy vleku a remorkéru trvale vzájemně dotýkají.

Soulodí - je tvořeno vlekem, přivázanými remorkéry, které provádí vlečení a případně volným remorkérem.

Bójka - slouží k vytyčení tratě na hladině. Dvě anebo více bójek mohou tvořit tzv. branku. Bójky mohou mít různé tvary a podoby (zdymadlo, maják, skála apod.).

Tým/Družstvo   – tvoří soutěžící, kteří provádí vlečení jednoho vleku. Tým může být dvou a nebo tříčlenný

Překážka – je soustava bójek nebo předmětů, které k sobě naleží jako jeden celek

 


2. Typy lodí

 

Lodě použité pro vlečení vleku by měly být modely lodí, jejichž předlohy byly skutečně vytvořené a postavené za účelem vlečení. Přípustné jsou všechny typy remorkérů a obslužných lodí (oceánské, přístavní, říční atd.). Tlačné remorkéry mohou být použity, ale musí vléci přes lano. Délka remorkéru použitého pro vlečení musí být v rozmezí 40 až 150 cm. Remorkéry mohou být poháněny elektrickými motory anebo parním strojem. Spalovací motory nejsou povoleny. Remorkéry mohou být poháněny lodním šroubem, VS pohonem anebo kolesem. Remorkér může být vybaven i příčným pomocným pohonem.

Vlek používaný během soutěže je pro všechny týmy v jedné kategorii společný. Pokud se jedou dvě anebo více kol, lze pro každé kolo použít jiný vlek.

Modely remorkérů musí mít na začátku soutěže kompletně sestavený trup včetně palub,  nástaveb a provedenu barevnou povrchovou úpravu. Detaily jako např. světla, záchranné kruhy, odražeče, zábradlí, schody a pod. nejsou nutné a neposuzují se. Za barevnou povrchovou úpravu se nepovažuje základový nátěr.

 

Pokyny pro rozhodčí:

            Vzhled remorkéru musí být rozhodčím posouzen před zahájením soutěže. Nástavby musí být kompletní a sestavené, včetně střech a palub. Nesmí tedy chybět žádné stěny, střechy ani paluby. Okna a dveře v nástavbách musí být buď vyříznutá nebo alespoň namalovaná. Trup včetně palub a nástaveb musí mít provedenu barevnou povrchovou úpravu. Za tu se nepovažuje základová barva nebo tmel! Ostatní detaily modelu se neposuzují.

 

 

Příklad remorkéru, kterému rozhodčí neumožní start v soutěži. Důvodem jsou nekompletní nástavby na kterých chybí střecha a model nemá dokončenu barevnou povrchovou úpravu.

 

Příklad remorkéru, kterému rozhodčí neumožní start v soutěži. Nástavby i trup jsou sice kompletně sestaveny, ale není provedena barevná povrchová úprava modelu.

 

Příklad remorkéru, který může v soutěži startovat. Je to volná stavba, ale vypadá jako remorkér. Má kompletně sestavený trup a nástavby a provedenu barevnou povrchovou úpravu. Detaily jako pneumatiky, odražeč na přídi a pod. se neposuzují.

 

 

 


3. Připojení remorkérů k vleku

 

Vlečení jednoho vleku se mohou účastnit dva až tři remorkéry. Jeden remorkér musí být připojený k přídi vleku a druhý k zádi vleku. V případě, že se vlečení účastní třetí remorkér, tak ten může být volný anebo připojený k přídi či zádi vleku. Remorkéry mohou být k vleku přivázány způsobem:

-          příď-příď

-          příď-záď

-          záď-příď

-          záď-záď

Není možné remorkér k vleku přivázat natěsno anebo z boku. Každý remorkér může být k vleku přivázán jen jedním vlečným lanem.

Vlek je vybaven prvky pro uvázání vlečných lan. Vlek nesmí být vybaven vlečným lanem. Vlečné lano musí mít každý uvázaný remorkér vlastní. Kotvící lana pro vlek musí během soutěžní plavby zůstat na břehu a nebo zajištěna na palubě vleku.

 

Pokyny pro rozhodčí:

Dříve než rozhodčí vydá povel  „PŘIPRAVIT KE STARTU“ musí zkontrolovat, že kotvící lana vleku jsou odstraněna a nebo spolehlivě zajištěna na palubě vleku. Jinak rozhodčí musí sjednat nápravu a nesmí družstvo vyzvat k přípravě na start.

 

 


4. Vlečné lano

 

Síla a délka vlečného lana a způsob přivázání remorkérů k vleku je na rozhodnutí soutěžících. Je dovoleno na remorkérech používat funkční navijáky, ale lano nesmí být navijákem zkráceno tak, aby se remorkér přiblížil k vleku natěsno – trup na trup. Dvou remorkérový tým může lano natěsno zkrátit jen v místech, kde je povolena manipulace trupem o trup pro dvouremorkérový tým. Tří remorkérový tým lano natěsno zkrátit nesmí. Vlek funkčními navijáky být vybaven nesmí. Vlečné lano může být opatřeno plováky, které zabraňují ponoření lana a karabinami pro snadné přivázání k vleku.

 

Pokyny pro rozhodčí:

Vlečné lano může být vybaveno karabinou pro snadné přivázání remorkéru k vleku. Pokud je karabina pevnou součástí  vlečného lana, považuje se její mechanické poškození (rozevření, prasknutí a pod) za přetržení vlečného lana (oprávněná havárie). Za pevnou součást se považuje tehdy, pokud je s lanem spojena nerozebíratelným spojem.

 

 


5. Manévrování s vlekem

 

5a) Dvouremorkérový tým

Může manévrovat s vlekem jen pomocí tažných lan. Kontakty trup o trup jsou povoleny v přístavu anebo ve vyznačených prostorech. Mimo přístav a vyznačené prostory jsou zakázány. Náhodné kontakty trup o trup posuzuje rozhodčí. V prostoru cílového přístavu může jeden z uvázaných remorkérů odhodit vlečné lano pokud svou celou délkou vplul do přístavu. Druhý remorkér musí zůstat přivázaný k vleku.

 

5b) Tříremorkérový tým

Může manévrovat s vlekem jen pomocí tažných lan. Kontaktů trup o trup může použít jen neuvázaný remorkér. Uvázané remorkéry kontaktů trupu o trup nesmí použít ani v přístavech a vyznačených plochách. Náhodné kontakty trup o trup posuzuje rozhodčí. V prostoru cílového přístavu nesmí odhodit vlečné lano žádný uvázaný remorkér.

 

5c) Vlek

Během soutěžní plavby může být plavba vleku ovlivňována pouze pomocí remorkérů soutěžního týmu.

 


6. Přístav

 

V přístavu pro start neplatí penalizace za nedovolené dotyky remorkérů a vleku, ale počítá se časový limit. To neplatí pro část soulodí, která již zahájila první branku.

 


7. Platnost bójí a překážek

 

Všechny bóje a překážky platí pro všechny remorkéry a vleky po celou dobu soutěžní plavby. Pokud některá bóje nebo překážka není namalována v kursu (plánku plavby), pak se dotyky na této bóji nebo překážce nepočítají.

 


8. Proplutí tratě

 

Jak má být trať propluta určuje kurs (plánek plavby), který pořadatel zveřejní před zahájení soutěžního setkání.

Celé soulodí musí být v přístavu sestaveno v časovém limitu pro přípravu startu. Celé soulodí musí proplout ve stanoveném časovém limitu stanovený kurs (úsek tratě, který je vyznačen na hladině bójkami, brankami a překážkami). Jednotlivé bójky, branky a překážky musí minout/proplout ve správném pořadí a ve správném směru. Nesprávné minutí/projetí bóje, branky nebo překážky bude penalizováno.

Během plavby se žádná část soulodí, kromě vlečného lana, nesmí dotknout bójky nebo části překážky.

 

Branka nebo překážka se za správně projetou považuje tehdy pokud:

- bójek tvořících branku nebo součástí překážky se nedotkne žádná část soulodí kromě vlečného lana

- celé soulodí projede brankou nebo překážkou ve správné směru a ve správném pořadí

- celé soulodí v překážce provede případný předepsaný manévr

 

Minutí samostatné bójky se považuje za správné pokud:

- bójky se nedotkne žádná část soulodí kromě vlečného lana

- celé soulodí mine bójku ve správném směru, ze správné strany

- skupina samostatných bójek musí být minuta i ve správném pořadí

 

Dojde-li během přípravy ke startu (sestavení soulodí v přístavu) k překročení časového limitu, tým dostane trestné body a začne se mu počítat další časový limit pro přípravu startu. V případě, že překročí i tento druhý limit, je opět penalizován. Kdyby došlo k překročení časového limitu pro start i potřetí, jeho soutěžní plavba končí, dostane trestné body za překročení časového limitu pro start a max. počet trestných bodů za neprojetou trať.

Dotkne-li se stejné bójky (i v brance) nebo části překážky stejný remorkér nebo vlek vícekrát, dostane tým trestné body jen za první dotyk. Dotkne-li se stejný remorkér nebo vlek v té samé brance nebo překážce jiné bóje nebo jiné části překážky, trestné body dostane. Dotkne-li se v té samé brance nebo překážce i další remorkér, dostane trestné body tým znovu. Branka nebo překážka se za špatně projetou anebo bójka za chybně minutou považuje i tehdy, když branka nebo překážka není soulodím projeta celá anebo bójku soulodí minulo jen z části. To platí při každém průjezdu brankou, překážkou nebo kolem bójky.

Dojde-li během soutěžní plavby k vypršení časového limitu, tak plavba automaticky končí a tým dostane trestné body za všechny branky, bójky a překážky, které v limitu nestihnul s celým soulodím projet. Minutí se počítá. Za neprovedené přistání tým dostane trestné body.

 

Pokyny pro rozhodčí:

U překážek, které tým nestihl proplout v časovém limitu se počítá pouze minutí. Neprovedení případného předepsaného manévru se již nepenalizuje!

 

Pokud se na trati potkají dvě soulodí a je třeba, aby jedno soulodí dalo přednost druhému, tak kapitán družstva, které dává přednost, zvolá „ČEKÁME“ a rozhodčí pozastaví časomíru. V okamžiku, kdy čekající družstvo může pokračovat v plavbě, kapitán družstva zvolá „START“ a rozhodčí opětovně spustí časomíru. Během čekání nesmí družstvo žádným způsobem upravovat soulodí (zkracovat lana, převazovat úvazy, opravy apod.). Během čekání je zakázáno s vlekem manévrovat (otáčet, připravovat projetí branky apod.). Rozhodčí může povolit manévrování soulodí v případě, že je potřeba udržet soulodí na místě, protože je snášeno větrem nebo vodním proudem.

 


9. Penalizace

 

první dotyk remorkéru nebo vleku o každou bójku (v každém směru)

1 bod

dvouremorkérový tým - přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem mimo přístav nebo vyznačenou plochu

3 body

tříremorkérový tým - přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem

3 body

minutí bójky chybným směrem nebo z nesprávná strany

10 bodů

úplné minutí branky nebo překážky

15 bodů

každé překročení časového limitu k přípravě startu

5 bodů

překročení časového limitu pro plavbu

10 bodů

vlek opustí vyznačený prostor po zvolání „STOP

5 bodů

vybočení z plavební dráhy na každou stranu

10 bodů

vyháknutí, rozvázání, předčasné odhození apod. tažného lana

3 body

každé neoprávněné opuštění prostoru kotviště

2 body

neoprávněné ohlášení „HAVÁRIE

1 bod

neprovedené přistání po vypršení časového limitu

5 bodů

Neoprávněná manipulace s vlekem trup o trup

3 body

Neprovedený předepsaný manévr

10 bodů

Vlek částečně opustí vyznačený prostor po zvolání „TEĎ

5 bodů

Vlek zcela opustí vyznačený prostor po zvolání „TEĎ

10 bodů

 


10. Havárie

  V případě, že dojde k havárii, musí být okamžitě informován rozhodčí. Kapitán týmu zvedne ruku a zvolá "HAVÁRIE".

Od tohoto okamžiku rozhodčí provede:

·         zastaví časomíru,

·         v zápisu označí puntíkem místo, kde k havárii došlo,

·         nepočítá trestné body a posoudí havárii.

 

Za havárii se považuje a po jejím odstranění je možné plavbu dokončit:

- rozpojení soulodí vlivem přetržení (nikoliv rozpojení) vlečného lana, včetně karabiny, která je nedílnou součástí vlečného lana.

- zamotání vlečného lana do šroubu, nástaveb, úvazníků apod. remorkéru

- rozpojení vlečného lana v důsledku vyháknutí, odhození nebo rozvázání, ale je penalizováno

- zamotání nečistot do lodního šroubu, poškození remorkéru v důsledku tohoto znečištění

- takové mechanické poškození vleku, že nelze pokračovat v jeho vlečení (např. vytržení úvazníků)

- takové mechanické poškození jednoho z remorkérů, že nemůže pokračovat ve vlečení (např. vytržení háku, pád nástaveb apod.), remorkér ale nadále musí zůstat plavby schopný a plně ovladatelný.

- najetí na břeh nebo uváznutí soulodí (mělčina, větev, zamotání bójky apod.)

- potopení vleku

 

Všechny ostatní případy se za havárii nepovažují.

 

Pokud tým ohlásil havárii oprávněně, není omezen časovým limitem pro její odstranění po dobu trvání soutěže.

 

Pokyny pro rozhodčí:

Soutěž automaticky končí po skončení poslední soutěžní plavby dle aktuálního startovního pořadí. Nestihne-li tým odstranit havárii do konce soutěže, postupuje se stejně jako by jízdu nedokončil a je také tak penalizován. Puntík označující místo havárie se změní na „X“ a nepropluté branky, bójky a překážky označí jako minuté. V přístavu vyznačí neprovedené přistání. Čas za proplutí tratě v zápisu proškrtne písmenem „X“.

 

V případě, že zvolání "HAVÁRIE" je neoprávněné:

- Je tým penalizován za neoprávněné ohlášení havárie – 1b.

 

1) situace, kdy je soulodí nadále schopné plavby:

- rozhodčí nařídí týmu pokračovat s původním soulodím z místa přerušení plavby

- po návratu soulodí do místa přerušení plavby rozhodčí opět spustí časomíru a začne počítat trestné body

 

2) situace, kdy soulodí není nadále schopné plavby:

- kapitán týmu může jízdu předčasně ukončit zvoláním „KONEC

- kapitán týmu může ohlásit provedení opravy zvoláním „OPRAVA

 

V případě, že kapitán týmu ohlásí provedení opravy zvoláním „OPRAVA“ (musí tak učinit neprodleně), rozhodčí opětovně spustí časomíru odměřující limit k proplutí tratě. Žádný časový limit k provedení opravy navíc se neposkytuje. Před zvoláním „OPRAVA“, nesmí být žádná oprava prováděna a čas navíc na přinesení náhradních dílů se neposkytuje. Oprava je ukončena zvoláním „KONEC OPRAVY“. Po tomto zvolání se již nesmí soutěžící lodě dotýkat, ani s ní jinak manipulovat, včetně připojení vlečného lana. Rozhodčí zastaví čas a tým musí vrátit soulodí do místa, kde došlo k přerušení plavby. Od tohoto okamžiku rozhodčí spustí měření času, počítá trestné body a soulodí automaticky pokračuje v kursu.

 

Pokyny pro rozhodčí:

Pokud rozhodčí zjistí, že tým již zahájil opravu, aniž kapitán týmu zvolal „OPRAVA“, ihned spustí časomíru!

Okamžik, kdy rozhodčí opětovně spustí časomíru oznámí soutěžnímu družstvu zvoláním „START“.

 


 

Pokyny pro rozhodčí:

V případě, že družstvo nepokračuje v plavbě, puntík označující místo havárie se změní na „X“ a nepropluté branky, bójky a překážky označí jako minuté. V přístavu vyznačí neprovedené přistání. Čas za proplutí tratě v zápisu proškrtne písmenem „X“.

V případě, že odstranění oprávněné havárie si vyžádá delší čas, je možné, aby byl odpojen vlek a k soutěžní plavbě nastoupilo další družstvo. V takovém případě by měl být nastupujícímu družstvu poskytnut dostatek času, aby se k soutěžní plavbě připravilo.

 

Po odstranění havárie může tým pokračovat z místa, kde k havárii došlo. Oprávněná havárie není penalizována. Všechny ostatní případy jsou penalizovány jako neoprávněná havárie – 1b v případě, že soulodí pokračuje v plavbě.

 

Pokyny pro rozhodčí:

V případě, že dojde k neoprávněné havárii a družstvo plavbu končí (do zápisu se píše „X“) není za neoprávněnou havárii penalizováno. Trestné body za neoprávněnou havárii družstvo dostane jen pokud pokračuje v soutěžní plavbě.

 

Dojde-li během soutěžní plavby k rušení, tak člen týmu, který rušení zjistil a neovládá svůj remorkér, zvedne ruku a zvolá „RUŠENÍ“. Rozhodčí zastaví časomíru a nepočítá případné nedovolené dotyky. Po odstranění příčin rušení tým pokračuje z místa, kde k rušení došlo.

 

 


11. Soutěžní plavba

 

Průběh soutěžní plavby:

Příprava na plavbu

- soutěžní plavby se musí účastnit celý tým. Každý člen týmu musí ovládat alespoň jeden remorkér.

- rozhodčí v přístavu připraví určený vlek pro soutěžní plavbu

- rozhodčí vyzve kapitána týmu zvoláním „PŘIPRAVIT KE STARTU“ a spustí časomíru pro přípravu startu

- soutěžní tým v přístavu soustředí své remorkéry spuštěním na hladinu nebo připlutím z vyhrazeného kotviště

- přiváže remorkéry povoleným způsobem k vleku

Zahájení plavby

- kapitán týmu ohlásí zahájení soutěžní plavby zvednutím ruky a zvoláním "START"

- rozhodčí po zvolání "START" ukončí časomíru pro přípravu startu a spustí časomíru pro plavbu a zahájí bodování

Plavba

- tým vymanévruje soulodí z přístavu a propluje stanovený kurs

- během soutěžní plavby se mohou členové týmu libovolně pohybovat po břehu a domlouvat se mezi sebou.

- soulodí je možné během plavby zcela zastavit anebo s ním couvat

- po proplutí dráhy tým vlek přistaví na určené místo (přístav) a uvede jej do klidu

Ukončení plavby

- ukončení plavby ohlásí kapitán zvoláním "STOP" až všichni členové týmu prokazatelně přestanou soulodí ovládat (viditelně pustí ovládací prvky) a vlek se nachází v určeném prostoru.

- vlek po zvolání "STOP" nesmí po dobu 3 sec opustit vyznačený prostor. Remorkéry se v tomto prostoru nacházet nemusí.

- rozhodčí po zvolání "STOP" zastaví časomíru v případě, že všichni členové soutěžního týmu prokazatelně neovládají soulodí a vlek se nachází ve vyznačeném prostoru. Jinak oznámí kapitánovi zvoláním „NELZE“, že není možné časomíru zastavit a kapitán po sjednání nápravy musí znovu zvolat „STOP“.

- pokyn ke spuštění nebo zastavení časomíry dává výhradně rozhodčí.

 

Ovlivnění soutěžní plavby povětrnostními vlivy

- k povětrnostním vlivům se nepřihlíží, stejně tak k vodním proudům apod.

- hlavní rozhodčí může soutěž přerušit pro nepřízeň počasí

Pokyny pro rozhodčí:

Po zakotvení vleku se může stát, že vlek opustí vyznačený prostor před vypršením 3 vteřinového odpočtu vlivem větru. Pokud vlek, před tím než prostor opustil, se viditelně nepohyboval (stál) neměl by rozhodčí takovou situaci vyhodnotit jako neprovedené přistání. Je však potřeba, aby se před zahájením každého soutěžního kola na této skutečnosti dohodli všichni rozhodčí pro zachování jednotného hodnocení.

 

Během jedné soutěžní plavby je zakázáno:

- přijímat pokyny k plavbě, které by usnadnily proplutí tratě od kohokoliv jiného než od členů týmu, kteří provádí vlečení (dohlíží rozhodčí)

- změnit způsob uvázání remorkérů k vleku s výjimkou zkracování nebo prodloužení vlečných lan pomocí funkčních navijáků. V případě, že dojde k vyháknutí – rozvázání vlečného lana, musí být po nápravě remorkéry přivázány ve stejné soulodí, jako na začátku soutěžní plavby.

- vstupovat do vody

 

Během jedné vícekolové soutěže je zakázáno:

- střídat členy týmu

- měnit počet remorkérů účastnících se vlečení

- měnit již jednou použitý remorkér za jiný

 


12. Kotviště

 

Je to vyznačený prostor na hladině mimo soutěžní trať, kde si mohou soutěžní týmy připravit své remorkéry ke startu. Po spuštění remorkéru na hladinu v prostoru kotviště je zakázáno tento prostor opustit a zbytečně v něm manévrovat. Remorkéry mohou z kotviště vyplout, až je rozhodčí k tomu vyzve zvoláním „PŘIPRAVIT KE STARTU“. Remorkéry pak do prostoru startu doplují pokud možno co nejkratší cestou tak aby svou plavbou neohrozily nebo neovlivnily případné soulodí na trati. V případě nepovoleného opuštění prostoru je remorkér penalizován.

 


13. Rozhodčí

 

Každou soutěžní plavbu posuzuje jeden rozhodčí. K dispozici může mít i rozhodčí pomocné. Rozhodčí rozhoduje sporné situace a může si vyžádat konzultace či potvrzení od pomocných rozhodčí.

Rozhodčí musí být vybaven stopkami s možností pozastavit a opětovně spustit časomíru, zápisem plavby s platným kursem a mít k dispozici výtisk platných pravidel.

Po skončení soutěžní plavby mají členové družstva právo si vyžádat zápis své plavby a nahlédnout do něj.

 


14. Protesty

 

            Družstvo může podat protest proti hodnocení své soutěžní plavby. Protest podává kapitán družstva u hlavního rozhodčího nejpozději do 30 minut po skončení soutěžní plavby. Forma protestu může být ústní nebo písemná. Při podávání protestu složí kapitán družstva k rukám hlavního rozhodčího zálohu 100,-Kč. Hlavní rozhodčí musí protest vyřídit nejpozději do 60 minut od okamžiku podání protestu. Čas podání protestu zapíše hlavní rozhodčí do zápisu příslušné soutěžní plavby.

 

            Pokud je protest uznán jako oprávněný, vrátí rozhodčí celou zálohu do rukou kapitána družstva. V opačném případě záloha propadá ve prospěch organizátorů soutěže.

 

            Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné a nevratné.

 

Pokyny pro rozhodčí:

Hlavní rozhodčí si vyžádá vysvětlení od rozhodčího, který soutěžní plavbu hodnotil. Může si také vyžádat konzultace ostatních rozhodčích. Soutěžní družstvo má právo být projednávání protestu přítomno.


A. Situace

 

1) Kdy mohou remorkéry začít používat kontakt „trup o trup“ ?

 

Soulodí se dvěma remorkéry:

V okamžiku, kdy jeden celý remorkér vpluje do vyznačeného prostoru, kde je tento způsob manipulace s vlekem povolený. Pokud z tohoto prostoru oba remorkéry vyplují, nesmí kontaktů trup o trup použít až do okamžiku, kdy opět jeden celý remorkér vpluje do vyznačeného prostoru.

 

Soulodí se třemi remorkéry:

Kontaktů trup o trup může používat jen neuvázaný remorkér. Uvázané remorkéry nikde když budou uvázané všechny tři remorkéry!

 

2) Plavba vracejícího se volného remorkéru u tříčlenného týmu

Pokud neuvázaný remorkér propluje branku nebo mine bójku ve správné směru a nastane situace, kdy se potřebuje vrátit k soulodí, které doposud brankou neproplulo nebo bójku neminulo. Pak se musí vracet proplutím branky nebo minout bójku v opačném směru. Dotyk se počítá při každém proplutí.

 

3) Zahájení branky

Branka se považuje za zahájenou, pokud jakákoliv část soulodí na vodorysce protne pomyslnou spojnici dvou bójek, které tvoří branku.

 

06

07

Branka ještě není zahájena

Branka byla zahájena, protože čelní remorkér protnul spojnici bójek, které tvoří branku.

 

4) Správné proplutí branky

Brankou musí proplout celé soulodí. Trestné body se počítají za každý první dotyk každého remorkéru nebo vleku o každou bóji, které tvoří branku a to v každém směru. V brance, která je tvořena dvěma bójemi, může tedy soulodí sestavené ze dvou remorkérů a jednoho vleku při plavbě jedním směrem nasbírat až 6b.

Při proplouvání branky se může např. stát, že čelní remorkér již branku zahájil, ale vlek se dostal mimo. Zadní remorkér potom může vlek vytáhnout zpět. Tažný remorkér se může vrátit jedině tak, že opět propluje brankou. V takovém případě se minutí nepočítá, pouze body za případné dotyky. Dotyky se počítají zvlášť i při proplouvání směrem zpět. Např. když se vlečný remorkér dotkne jedné a té samé bójky při plavbě tam i zpět, dostane 2b. To platí pro všechny části soulodí, které již branku zahájily.

 

08

09

10

Čelní remorkér již zahájil branku, ale vlek se dostal mimo.

Zadní remorkér může vlek vytáhnout zpět

Pokud vytáhne i čelní remorkér, tak jen zpět přes zahájenou branku.

 


5) Minutí samostatných bójí

Samostatné bóje (netvoří branku) musí soulodí minout ve správném směru a ze správné strany. Pokud je více samostatných bójek za sebou, tak i ve správné pořadí. V případě, že soulodí mine samostatně stojící branku z nesprávné strany a další branka nebyla doposud zahájena, může se vrátit a opakovat projetí kolem samostatné bóje.

 

Situace, kdy soulodí minulo dvě samostatné bóje mezi brankami z nesprávné strany. Započítají se body za minutí dvou samostatných bójí - 2x10b.

14

15

Tažný remorkér proplul brankou…

…a začíná míjet dvě samostatné bóje z nesprávné strany…

16

17

…protože ještě nebyla zahájena následující branka, je možná oprava…

…v tomto okamžiku již byla následující branka zahájena a oprava není možná. Počítají se body za minutí dvou samostatných bójí z nesprávné strany.

 

Situace, kdy soulodí míjí samostatnou zelenou bóji mezi dvěma brankami z nesprávné strany. Protože následující branka (vlevo) nebyla doposud zahájena, může se celé soulodí vrátit a kolem samostatné bóje proplout ze správné strany. V tomto případě se minutí nepočítá.

 

19

20

21

Po proplutí branky vlečný remorkér začal samostatnou bóji míjet z nesprávné strany…

…proto zahájil obrat…

…pro opakované najetí.

22

23

24

Znovu proplouvá kolem samostatné bóje…

…tentokráte již ze správného směru.

Následně zahajuje následující branku. Takováto situace není penalizována.

 

Situace, kdy vlečný remorkér minul samostatnou bóji ve správném směru a ze správné strany, ale vlek ji míjí z nesprávné strany. Pozice vlečného lana není rozhodující. Protože však vlečný remorkér následně zahájil následující branku (vlevo), počítá se minutí z nesprávné strany - 5b.

25

26

Vlečný remorkér minul bóji správně, vlek však nikoliv. Oprava by byla možná opakovaným proplutím kolem bóje…

…protože však remorkér zahájil následující branku, opravný manévr již není možný a počítá se minutí z nesprávné strany – 5b.

 

 

6) Plavební kanál nebo plavební dráha.

Plavební kanál nebo dráha se považuje za branku, která má svůj začátek a konec. Za správně proplutou se považuje pokud celé soulodí propluje začátkem i koncem a přitom nevybočí z vyznačené trasy.

28

29

Čelní remorkér právě zahájil plavební dráhu (kanál).

Soulodí proplouvá plavební dráhou (kanálem)…

30

32

Žádná část soulodí se nesmí dotknout bójky nebo stěny. Pokud je plavební dráha vyznačena bójkami počítá se dotyk za každou bójku.

Zadní remorkér opustil plavební dráhu a tím i celé soulodí.

 

V případě, že po zahájení plavební dráhy nebo kanálu některá z částí soulodí se dostane mimo, tedy protne spojnici bójek nebo se dostane na hrazení kanálu, (viz obrázek dole) je to považováno za vybočení z plavební dráhy nebo kanálu a tým je penalizován 10b. Počítá se každé vybočení.

 

36

 


7) Plavební kanál s couváním

            Plavební kanál s couváním se považuje za branku, která má svůj začátek a konec a ve které je předepsaný manévr couvání. Za správně proplutou se považuje pokud celé soulodí propluje začátkem i koncem a přitom provede předepsaný manévr.

 

02

04

Soulodí vplulo zaústěním do plavebního kanálu s couváním. Začínají se počítat doteky pro směr „vpřed“ a soulodí může s vlekem manévrovat způsobem trup o trup.

Pro svoji délku soulodí částečně opustilo prostor plavebního kanálu s couváním přes otevřenou zadní stěnu. Stále platí směr „vpřed“

05

06

Soulodí zcela opustilo prostor plavebního kanálu s couváním přes otevřenou zadní stěnu. Nyní již nemůže manévrovat s vlekem způsobem trup o trup a začal platit směr „vzad“ pro který se počítají dotyky zvlášť.

Soulodí proplouvá vyústěním kanálu s couváním. Pokud by předtím neopustilo prostor plavebního kanálu s couváním přes otevřenou zadní stěnu, tak by v tomto okamžiku začal platit směr „vzad“ pro který se dotyky počítají zvlášť.

07

10

Soulodí opustilo prosto plavebního kanálu s couváním přes vyústění. Soulodí správně provedlo předepsaný manévr „couvání“.

Soulodí provádí couvání povoleným způsobem. Zadní remorkér táhne vlek a čelní remorkér jej tlačí a vyústěním může proplout v neobrácené poloze.


6) Zahájení nebo proplutí branky či překážky, která není v kursu.

Během soutěžní plavby může družstvo omylem zahájit jinou branku nebo překážku, která není v platném kursu. V takovém případě se to nepovažuje za minutí, ale dotyky se počítají. Družstvo může z takto chybně zahájené branky na zpětný chod vycouvat a nebo ji proplout celou. Pokud ji propluje, musí se vrátit stejnou cestou zpět na kurs.

 

sitace_61

 

Jak je určený správný kurs na jednoduchém plánku ukazuje šedá čára. Po proplutí branky č.1 se ale družstvo spletlo a:

1. zahájilo branku č.2 (červená čára). Po zahájení může z branky vycouvat a pokračovat v kursu proplutím branky č. 3 – minutí se v takovém případě nepočítá.

2. proplulo brankou č.2 (červená čára). Po proplutí může provést např. obrat a zpět proplout brankou č. 2 a potom správně dle kursu brankou č.3 – minutí se v takovém případě nepočítá.

3. proplulo brankou č.2. a zahájilo branku č.3 (fialová čára) – Branka č.3 je sice v kursu, ale proplovají branku v neplatném kursu. Počítá se minutí na brance č. 3. Minutí by se počítalo i v případě, že by se po proplutí branky č.2 touto brankou nevrátili zpět a pokračovali správně v kursu brankou č.3.

4. Družstvo se správně vrátilo brankou č. 2 po jejím proplutí, ale zahájí branku č. 4 (modrá čára). V takovém případě se opět jedná o minutí branky č.3.


B. pokyny pro rozhodčí

 

1) Vyplňování zápisu plavby.

Zápis plavby musí obsahovat:

 

-          jméno týmu

-          pořadové číslo soutěžního kola

-          jméno rozhodčího

-          časový limit na proplutí tratě

-          čas v jakém byla trať opravdu propluta

-          celkový počet dosažených trestných bodů

-          plánek plavby

 

Každý penalizovaný dotyk nebo plavbu musí rozhodčí zapsat do zápisu plavby. V zápise plavby je namalována trať a platný kurs. Místo chyby v  zápisu označí následovně:

 

R1 – každý penalizovaný dotyk čelního remorkéru (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

R2 – každý penalizovaný dotyk zadního remorkéru (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

R – každý penalizovaný dotyk volného remorkéru (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

V - každý penalizovaný dotyk vleku (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

 

M – každá minutá branka nebo překážka (napsat do branky, plavební dráhy, kanálu apod.) – 15b.

B – každá minutá samostatná bójka z nesprávného směru nebo strany (napsat k bójce) – 10b.

D – vybočení z plavební dráhy nebo kanálu (napsat na místo, kde k vybočení došlo) – 10b.

L – rozpojení / rozvázání vlečného lana (napsat na místo, kde se lano rozpojilo) – 3b.

TT – každá nepovolená manipulace trupem o trup (napsat na místo kde k manipulaci došlo) – 3b.

 

K – penalizace za kotviště (za každou penalizaci jedno písmeno do prostoru kotviště) – 2b.

H – neoprávněné nahlášení havárie (napsat do místa kde k havárii mělo dojít) – 1b.

P – vlek po přistání opustil vyznačený prostor (napsat do místa přistání) – 5b.

CO – vlek po zastavení částečně opustil vyznačený prostor (napsat do místa, kde k opuštění došlo) -5b.

ZO – vlek po zastavení zcela opustil vyznačený prostor (napsat do místa, kde k opuštění došlo) -10b.

S – překročení časového limitu při startu (napsat za každé překročení do místa startu) – 5b.

X – místo, kde tým předčasně ukončil soutěžní plavbu (i po vypršení časového limitu) – 10b.

NPneprovedené přistání – 5b.

NMneprovedený manévr - 10b.

* - puntík, orientační značka, která označuje místo, kde došlo k havárii – bez penalizace

 

2) Kurs (plánek plavby)

kursu musí být vyznačeno:

-          celkový kurs (trasa) plavby

-          každá branka je označena jen číslem. Musí být vyznačeny spojnice bójek, které tvoří branku a směr kterým má být branka propluta.

-          každá samostatná bójka je označena písmenem „B“ a číslem. Musí být vyznačen správný směr minutí

-          plavební dráha, kanál nebo jiná překážka se značí jako bójka, ale musí být vyznačen začátek a konec písmeny „Z“ a „K“.

-          vyznačen prostor, do kterého musí tým umístit vlek po proplutí tratě

-          vyznačen prostor, kde je povolena manipulace trupem o trup

 

3) Příprava ke startu

Rozhodčí se musí, dříve než vydá povel „PŘIPRAVIT KE STARTU“, přesvědčit, že určený vlek je připravený na svém místě a soutěžní tým nemá remorkéry na vodě nebo mimo prostor kotviště.

 


4) Vyhodnocení soutěže

            Vítězem soutěže se stává družstvo, které v celkovém součtu získalo nejméně trestných bodů. V případě, že u více družstev nastala rovnost bodů, lepší pořadí získává družstvo, které v jedné soutěžní plavbě proplulo trať za méně bodů. V případě že ani toto nelze určit, rozhoduje čas.

Příklad:

Družstvo A:  1.plavba – 1b., 2. plavba – 5b., 3 plavba – 3b., CELKEM = 9b.

Družstvo B:  1. plavba – 0b., 2. plavba – 5b., 3 plavba – 4b., CELKEM = 9b.

V tomto případě získává lepší pořadí družstvo B.

 

Družstvo A:  1. plavba – 1b., 2. plavba – 5b., 3 plavba – 3b., CELKEM = 9b.

Družstvo B:  1. plavba – 3b., 2. plavba – 1b., 3 plavba – 5b., CELKEM = 9b.

V tomto případě nelze stanovit které družstvo mělo lepší plavbu a tak rozhodne čas.

 

5. Posuzování dotyků během soutěžní plavby

Rozhodčí dotyky posuzuje výhradně dle skutečností, které sám zjistil. Případně si může vyžádat informaci od pomocného rozhodčího. Pokud nemůže jednoznačně určit, že k dotyku došlo a nebo si není jistý, rozhoduje v prospěch soutěžního družstva, tedy trestné body nepočítá.

 


C. Katalog překážek

 

1. obratiště

2. zdymadlo

3. boční dok

4. čelní dok

5. bójka

6. branka

7. plavební kanál

8. plavební dráha

9. přístav

10. plavební kanál s couváním
1. obratiště

 

Obratiste

 

1.1 Popis překážky:

Tato překážka je prakticky stejná jako plavební kanál. Má začátek a konec, stejně jako plavební kanál. Má pravou a levou stranu, stejně jako plavební kanál. Má stejně jako plavební kanál předepsaný způsob proplutí. Plavební kanál je považován za branku, jejíž bóje jsou protažené.

 

1.2 Předepsaný způsob proplutí:

1.2.1 vplutí i vyplutí přímo

1.2.2 vplutí přímo - obrat o 180° - vyplutí couváním

1.2.3 vplutí přímo - obrat o 360° - vyplutí přímo

 

1.3 Hodnocení dotyků:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Dle pravidel tedy v obratišti platí, že se počítá každý první dotyk na každé bóji (straně) zvlášť. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v obratišti nasbírat max. 6 trestných bodů.

 

1.4 Další penalizace:

1.4.1 Neprovedení předepsaného manévru - 10b.

 

1.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

1.5.2 dvoučlenné družstvo:

                        1.5.2.1 je povoleno manévrování způsobem trup o trup

                        1.5.2.2 Od okamžiku kdy tažný remorkér celou délkou trupu vpluje do obratiště.

                        1.5.2.3 Končí okamžikem, kdy oba remorkéry celou délkou trupu opustí obratiště.

1.5.3 tříčlenné družstvo:

Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

1.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.


 

2. zdymadlo

 

Zdymadlo

 

2.1 Popis překážky:

Tato překážka je prakticky stejná jako plavební kanál. Má začátek a konec, stejně jako plavební kanál. Má pravou a levou stranu, stejně jako plavební kanál. Má stejně jako plavební kanál předepsaný způsob proplutí. Plavební kanál je považován za branku, jejíž bóje jsou protažené.

 

2.2 Předepsaný způsob proplutí:

Soulodí vpluje do zdymadla přímo. Ve zdymadle musí remorkéry udržet vlek v celé délce po stanovenou dobu mezi začátkem a koncem zdymadla. Pokud vlek přejede na celé délce začátek nebo konec zdymadla před vypršením časového limitu, soulodí se již nevrací, pokračuje v plavbě a je penalizováno za neprovedený manévr. Pokud vlek přesáhne začátek začátek nebo konec zdymadla částí délky, nemusí jej remorkéry vrátit zpět, ale nemůže pokračovat v plavbě dokud nevyprší časový limit! Soulodí je penalizováno za částečné opuštění.

Vlek během zastávky nemusí být zcela v klidu, může plout a remorkéry s ním mohou manévrovat.

Remorkéry ve zdymadle během zastávky být nemusí, ale musí zdymadlem proplout.

 

2.3 Hodnocení dotyků ve zdymadle:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Dle pravidel tedy ve zdymadle platí, že se počítá každý první dotyk na každé bóji (straně) zvlášť. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky ve zdymadle nasbírat max. 6 trestných bodů.

 

2.4 Další penalizace:

2.4.1 za nedodržení časového limitu pro pobyt ve zdymadle: 10b. (Vlek celou délkou opustí zdymadlo před vypršením časového limitu)

2.4.2 za částečné přeplutí začátku nebo konce zdymadla vlekem před vypršením časového limitu: 5b.

 

2.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

2.5.1 Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

2.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

2.5.1 Po vplutí soulodí do zdymadla, oznámí tým rozhodčímu požadavek na odpočítání časového limitu pro pobyt ve zdymadle zvoláním – „TEĎ!

2.5.2 Pokud rozhodčí zjistí, že je celý vlek předepsaným způsobem ve zdymadle spustí časomíru, která odpočítá časový limit pro pobyt vleku ve zdymadle.

2.5.3 V opačném případě zvolá „NELZE!“ a časomíru nespustí.

2.5.4 Družstvo musí celý vlek dostat mezi hranice zdymadla a opakovat zvolání „TEĎ!

2.5.5 Vypršení časového limitu rozhodčí oznámí zvoláním „HOTOVO!

2.5.6 Po tomto zvolání může soulodí vyplout ze zdymadla.

 


3. boční dok

 

BocniDok

 

3.1 Popis překážky:

Dok má obdélníkový tvar, jehož jedna delší strana je otevřená a tvoří hranici doku. Kratší strany tvoří pravou a levou stranu doku. Delší stěna tvoří konec doku. Pravá a levá strana doku se považuje za branku, jejíž bóje jsou protažené.

 

3.2 Předepsaný způsob proplutí:

Remorkéry musí do doku umístit vlek tak, aby podélná osa vleku byla přibližne rovnobězná s podélnou osou doku. Vlek musí celou délkou přeplout hranici doku a dotknout se konce doku. Poté je remorkéry vytažen zpět. Pro pobyt vleku v doku není stanoven žádný časový limit.

 

3.3 Hodnocení dotyků při bočním dokování:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Dle pravidel tedy v doku platí, že se počítá každý první dotyk na každé straně doku zvlášť. Dotyky vleku i remorkérů o konec doku se nepočítají. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky při bočním dokování nasbírat max. 6 trestných bodů.

4.3.1 Dotyky se počítají:

4.3.1.2 pro dvou a více člený tým po celou dobu pobytu v doku.

 

3.4 Další penalizace:

3.4.1 družstvo zahájí další branku aniž by dokončil dokování (rozhodčí zvolal „HOTOVO!“) - 10b.

 

3.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

3.5.2 Dvou členné družstvo:

Manipulace s vlekem způsobem trup o trup je možná od okamžiku, kdy se některý z remorkérů po proplutí předchozí branky přiblíží k doku na vzdálenost 1m nebo od místa, které je na trati vyznačeno.

Možnost manipulace s vlekem způsobem trup o trup je ukončena v okamžiku, kdy rozhodčí zvolá „HOTOVO!

3.5.3 Tříčlenné družstvo:

Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

3.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

3.5.1 V okamžiku, kdy si soutěžící myslí, že vlek je správně zadokovám, zvolá „TEĎ!

3.5.2 Rozhodčí posoudí polohu vleku vůči hranici doku a zda se vlek dotkl konce doku.

3.5.3 Pokud je vlek celý za hranicí doku a byl dotyk vleku na konci doku, zvolá „HOTOVO!

3.5.4 V opačném případě zvolá „NELZE!“ a soutěžící musí dokončit dokování vleku a opakovaně zvolat „TEĎ!

 


4. čelní dok

 

CelniDok

 

4.1 Popis překážky:

Dok má obdélníkový tvar, jehož jedna kratší strana je otevřená a tvoří hranici doku. Delší strany tvoří pravou a levou stranu doku. Kratší stěna tvoří konec doku. Pravá a levá strana doku se považuje za branku, jejíž bóje jsou protažené.

 

4.2 Předepsaný způsob proplutí:

Remorkéry musí do doku umístit vlek tak, aby podélná osa vleku byla přibližne rovnobězná s podélnou osou doku. Do doku nejdříve vpluje čelní remorkér, potom vlek a to tak, aby svou celou délkou trupu se dostal za hranici doku. Poté může být vlek vytažen. Zbývající remorkéry do doku vplouvat nemusí. Pro pobyt vleku v doku není stanoven žádný časový limit. Dokování se považuje za zahájené v okamžiku, kdy čelní remorkér protne hranici doku.

 

4.3 Hodnocení dotyků při čelním dokování:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Dle pravidel tedy v doku platí, že se počítá každý první dotyk na každé straně doku zvlášť. Dotyky za konec doku se nepočítají.

4.3.1 Dotyky se počítají:

4.3.1.2 pro dvou a více člený tým po celou dobu pobytu v doku.

Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky při čelním bodování nasbírat max. 6 trestných bodů.

 

4.4 Další penalizace:

4.4.1 tým zahájí další branku aniž by dokončil dokování (rozhodčí zvolal „HOTOVO!“) - 10b.

 

4.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

4.5.1 Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.)..

 

4.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

4.6.1 V okamžiku, kdy si soutěžící myslí, že vlek je správně zadokovám, zvolá „TEĎ!

4.6.2 Rozhodčí ihned posoudí polohu vleku vůči hranici doku.

4.6.3 Pokud je vlek celý za hranicí doku zvolá „HOTOVO!

4.6.4 V opačném případě zvolá „NELZE!“ a soutěžící musí dokončit dokování vleku a opakovaně zvolat „TEĎ!

 


5. bójka

 

BojkaMajak

 

5.1 Popis překážky:

Bójka je ukotvena a pluje na hladině a není pevně spojena s žádnou jinou bójkou anebo překážkou.

Může být tvořena bójí, skaliskem anebo jiným předmětem, který zpravidla imituje skutečnou překážku v plavbě.

 

5.2 Předepsaný způsob proplutí:

5.2.1 Bójku musí soulodí obeplout ze správné strany a ve správném směru. U bójky se žádný manévr neprovádí.

 

5.3 Hodnocení dotyků:

U bójky platí, že se počítá první dotyk každé lodi v soulodí. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky u bójky nasbírat max. 3 trestné body.

 

5.4 Další penalizace:

5.4.1 Žádná další penalizace není.

 

5.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

5.5.1 Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.)..

 

5.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.

 


6. branka

 

Branka

 

6.1 Popis překážky:

Branku tvoří dvě bójky, které mezi sebou udržují konstantní vzdálenost. Branku mohou tvořit, bójky, skaliska anebo jinými předměty, které zpravidla imitují skutečnou překážku v plavbě. Branky je možné sdružovat, kdy mají společnou jednu bójku. Šířka všech branek na trati nemusí být stejná.

 

6.2 Předepsaný způsob proplutí:

6.2.1 Branku musí soulodí proplout správným směrem. V brance se žádný manévr neprovádí.

 

6.3 Hodnocení dotyků:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi soulodí. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v brance nasbírat max. 6 trestných bodů.

 

6.4 Další penalizace:

6.4.1 Žádná další penalizace není.

 

6.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

6.5.1 Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

6.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.

 


7. plavební kanál

 

 

7.1 Popis překážky:

Plavební kanál je považován za branku, jejíž bóje jsou protažené. Má začátek a konec. Má pravou a levou stranu (protažená bóje). Plavební kanál nemusí být vždy přímý.

 

7.2 Předepsaný způsob proplutí:

7.2.1 vplutí i vyplutí přímo. V plavebním kanále se žádný manévr neprovádí.

 

7.3 Hodnocení dotyků:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Dle pravidel tedy v plavebním kanále platí, že se počítá každý první dotyk na každé bóji (straně) zvlášť. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v plavebním kanále nasbírat max. 6 trestných bodů.

 

7.4 Další penalizace:

7.4.1 pokud se některá část soulodí během proplouvání kanálu dostane na bóji, považuje se to za vybočení - 10b.

 

7.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

7.5.1 Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

7.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.

 


8. plavební dráha

 

PlavebniDraha

 

8.1 Popis překážky:

Plavební dráhu tvoří soustava minimálně tří branek. Šíře všech branek musí být stejná a jednotlivé bóje musí tvořit linii (plavební dráha nesmí tvořit oblouk a pod.). Vzdálenosti mezi brankami musí být stejné. Má začátek a konec. Má pravou a levou stranu.

 

8.2 Předepsaný způsob proplutí:

8.2.1 vplutí i vyplutí přímo. V plavební dráze se žádný manévr neprovádí.

 

8.3 Hodnocení dotyků:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Dle pravidel tedy v plavební dráze platí, že se počítá každý první dotyk na každé bóji (straně) zvlášť. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v plavební dráze nasbírat max. 6 trestných bodů x počet branek v plavební dráze.

 

8.4 Další penalizace:

8.4.1 pokud se některá část soulodí během proplouvání plavební dráhy protne spojnici mezi dvěma sousedními brankami, považuje se to za vybočení - 10b.

 

8.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

8.5.1 Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

8.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.

 


9. přístav

 

Pristav2

Pristav1

 

9.1 Popis překážky:

Přístav nemá stanovený tvar ani velikost. Může být jedno i více bazénový. V přístavu musí být zřetelně vyznačeno místo, kde má družstvo vlek zakotvit.

 

9.2 Předepsaný způsob proplutí:

9.2.1 vplutí i vyplutí přímo. V přístavu se provádí manévr přistání.

 

9.3 Hodnocení dotyků:

V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Stěny přístavu jsou protažené bóje. Dle pravidel tedy v přístavu platí, že se počítá každý první dotyk každé strany zvlášť s výjimkou stěny ke které přistává vlek. Dotyky remorkérů se však počítají i na této stěně! Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v přístavu nasbírat max. 3 trestné body x počet stěn přístavu mínus 1b..

 

9.4 Další penalizace:

9.4.1 pokud se nepodaří družstvu s vlekem přistát předepsaným způsobem v časovém limitu pro proplutí tratě, je penalizováno za neprovedené přístání - 5b.

 

9.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

9.5.2 dvoučlenné družstvo:

                        9.5.2.1 je povoleno manévrování způsobem trup o trup

                        9.5.2.2 Od okamžiku kdy tažný remorkér celou délkou trupu vpluje do přístavu.

                        9.5.2.3 Končí okamžikem, kdy oba remorkéry celou délkou trupu opustí přístav.

9.5.3 tříčlenné družstvo:

Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

9.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

9.5.1 Po vplutí soulodí do přístavu družstvo zakotví vlek v určeném prostoru.

9.5.2 Po zakotvení vleku musí všichni členové družstva viditelně přestat ovládat remorkéry a kapitán družstva zvolá „STOP

9.5.3 Pokud rozhodčí zjistí, že je celý vlek předepsaným způsobem zakotvený a všichni členové družstva viditelně neovládají remorkéry, zastaví časomíru celé plavby a odpočítá časový limit 3 vteřin pro kotvení vleku.

9.5.4 V opačném případě zvolá „NELZE!“, časomíru nezastaví a odpočet 3 vteřin neprovádí !

9.5.5 Družstvo musí opakovaně celý vlek dostat do určeného prostoru a viditelně přestat ovládat remorkéry a opakovat zvolání „STOP!

9.5.5 Vypršení časového odpočtu 3 sekund rozhodčí oznámí zvoláním „HOTOVO!

9.5.6 Pokud vlek opustí během odpočtu 3 sekund po zvolání „STOP“ určený prostor, je družstvo penalizováno za neprovedené přistání – 5b..

 


10. plavební kanál s couváním

 

 

10.1 Popis překážky:

Jedná se o plavební kanál, který se v druhé polovině své délky rozšiřuje na dvojnásobek původní šířky. V místě rozšíření je vyústění kanálu. Zadní stěna plavebního kanálu je otevřená.

 

10.2 Předepsaný způsob proplutí:

10.2.1 Soulodí vpluje do plavebního kanálu s couváním přímo jeho zaústěním.

10.2.2 Z prostoru plavebního kanálu s couváním musí soulodí vycouvat jeho vyústěním.

10.2.3 Při couvání platí pravidlo, že manévr couvání musí porovést předepsaný počet lodí podle vzorce: počet lodí v soulodí mínus jeden remorkér. Vlek tedy musí procouvat vždy.

10.2.4 Couvání se za správně provedené považuje tehdy, pokud soulodí vyústěním kanálu propluje v obrácené poloze (otočená kolem podélné osy v horizontální rovině o 180°) než do něj vplula zaústěním.

10.2.5 Během proplouvání plavebního kanálu s couváním může soulodí zcela opustit prostor plavebního kanálu s couváním zadní otevřenou stěnou, ale musí se do něj vrátit opět přes zadní otevřenou stěnu. Jinak se jedná o minutí - 15b.

 

10.3 Hodnocení dotyků:

10.3.1 V brance platí, že se počítá první dotyk každé lodi na každé bóji. Stěny plavebního kanálu s couváním jsou protažené bóje. Dle pravidel tedy platí, že se počítá každý první dotyk na každé straně kanálu zvlášť. Dvoučlenné družstvo může tedy za dotyky v plavebním kanálu s couváním nasbírat max. 3 trestné body x počet stěn x 2 (za směr vpřed a vzad).

10.3.2 V plavebním kanálu s couváním se rozlišují dva směry plavby - vpřed a vzad.

10.3.3 Směr vpřed začíná v okamžiku, kdy soulodí zahájí plavební kanál s couváním vplutím do zaústění. Směr vpřed končí v okamžiku, kdy soulodí zahájí směr vzad (couvání).

10.3.4 Směr vzad (couvání) začíná v okamžiku, kdy soulodí zahájí opuštění plavebního kanálu vplutím do vyústění nebo zcela opustí plavební kanál s couváním otevřenou zadní stěnou. Směr vzad (couvání) končí v okamžiku, kdy soulodí celé propluje vyústěním plavebního kanálu s couváním.

 

10.4 Další penalizace:

10.4.1 Pokud se nepodaří družstvu procouvat vyústěním plavebního kanálu s couváním předepsaným způsobem, je penalizováno za neprovedený manévr - 10b.

 

10.5 Manévrování s vlekem při proplouvání překážky:

10.5.1 jedno členné družstvo:

            Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

10.5.1 dvoučlenné družstvo:

            10.5.1.1 Je povoleno manévrování způsobem trup o trup.

            10.5.1.2 Od okamžiku, kdy tažný remorkér celou délkou trupu vpluje do plavebního kanálu s couváním jeho zaústěním nebo otevřenou zadní stěnou pokud jej touto zadní stěnou soulodí opustilo.

            10.5.1.3 Končí okamžikem, kdy oba remorkéry celou délkou trupu opustí plavební kanál s couváním jeho vyústěním nebo otevřenou zadní stěnou.

10.5.2 tříčlenné družstvo:

Platí pravidlo o manévrování s vlekem na trati (viz. bod 5.).

 

10.6 Povinnosti soutěžících a rozhodčích při proplouvání překážky:

10.6.1 Rozhodčí ani soutěžící nemají při proplouvání této překážky žádné zvláštní povinnosti.

 

 

Konec