Pravidla pro Tug Towing 2007

 

Změny

Ver. 1.0

14.10.2005

 

Ver. 1.1

20.10.2005

 

Ver. 1.2

01.11.2005

 

Ver. 1.3

12.07.2006

Vlečná lana, časový limit pro přípravu k jízdě, popis situací

Ver. 1.4

26.2.2007

Odhození vlečného lana, přístaviště, kotviště, popis situací, pokyny pro rozhodčí.

Ver. 1.5

25.11.2007

Vysvětlení zkratky NP v zápisu jízd, oprava bodového hodnocení  minutí bójky z nesprávné strany v bodě 9.

 

1. Základní pojmy

 

Trať – úsek, který musí soulodí proplout v časovém limitu a na hladině je vytyčena bójkami.

Vlek - je zátěž v podobě modelu lodě, kterou remorkéry vlečou pomocí vlečných lan po vytyčené trati.

Remorkér - je loď určená k vlečení vleku.

Přístav - na hladině jasně vytyčený uzavřený prostor s jasně vyznačeným vjezdem.

Přivázání na těsno - remorkér je k trupu vleku přivázán pomocí lana tak, že se trupy vleku a remorkéru trvale vzájemně dotýkají.

Soulodí - je tvořeno vlekem, přivázanými remorkéry které provádí vlečení a případně volným remorkérem.

Bójka - slouží k vytyčení tratě na hladině. Dvě a nebo více bójek mohou tvořit tzv. branku. Bójky mohou mít různé tvary a podoby (zdymadlo, maják, skála apod.).

Tým/Družstvo   – tvoří soutěžící, kteří provádí vlečení jednoho vleku

 

2. Typy lodí

 

Lodě použité pro vlečení vleku by měly být modely lodí, jejichž předlohy byly skutečně vytvořené a postavené za účelem vlečení. Přípustné jsou všechny typy remorkérů a obslužných lodí (oceánské, přístavní, říční atd.). Tlačné remorkéry mohou být použity, ale musí vléci přes lano. Délka remorkéru použitého pro vlečení musí být v rozmezí 40 až 150 cm. Remorkéry mohou být poháněny elektrickými motory a nebo parním strojem. Spalovací motory nejsou povoleny. Remorkéry mohou být poháněny lodním šroubem, VS pohonem a nebo kolesem. Remorkér může být vybaven i příčným pomocným pohonem.

Vlek používaný během soutěže je pro všechny týmy v jedné kategorii společný. Pokud se jedou dvě a nebo více kol, lze pro každé kolo použít jiný vlek.

 

3. Připojení remorkérů k vleku

 

Vlečení jednoho vleku se mohou účastnit jeden až tři remorkéry. Při použití dvou a více remorkérů musí být jeden remorkér připojený k přídi vleku a druhý k zádi vleku. V případě, že se vlečení účastní třetí remorkér, tak ten může být volný a nebo připojený k přídi či zádi vleku. Remorkéry mohou být k vleku přivázány způsobem příď-příď, příď-záď, záď-příď, záď-záď. Není možné remorkér k vleku přivázat natěsno a nebo z boku. Každý remorkér může být k vleku přivázán jen jedním vlečným lanem.

Vlek je vybaven prvky pro uvázání vlečných lan. Vlek nesmí být vybaven vlečným lanem. Vlečné lano musí mít každý uvázaný remorkér vlastní. Kotvící lana pro vlek musí během soutěžní jízdy zůstat na břehu.

 

4. Vlečné lano

 

Síla a délka vlečného lana a způsob přivázání remorkérů k vleku je na rozhodnutí soutěžících. Je dovoleno na remorkérech používat funkční navijáky, ale lano nesmí být navijákem zkráceno tak, aby se remorkér přiblížil k vleku natěsno – trup na trup. Jedno a dvou remorkérový tým může lano na těsno zkrátit jen v místech, kde je povolena manipulace trupem o trup pro dvouremorkérový tým. Tří remorkérový tým lano na těsno zkrátit nesmí. Vlek funkčními navijáky být vybaven nesmí. Vlečné lano může být opatřeno plováky, které zabraňují ponoření lana a karabinami pro snadné přivázání k vleku.


5. Manévrování s vlekem

 

5a) Tým s jedním remorkér

Může s vlekem manévrovat pomocí vlečného lana nebo kontaktem trup o trup po celé trati. V prostoru cílového přístavu může uvázaný remorkér odhodit vlečné lano v okamžiku, kdy remorkér svou celou délkou vpluje do přístavu.

 

5b) Dvouremorkérový tým

Může manévrovat s vlekem jen pomocí tažných lan. Kontakty trup o trup jsou povoleny v přístavu a nebo ve vyznačených prostorech. Mimo přístav a vyznačené prostory jsou zakázány. Náhodné kontakty trup o trup posuzuje rozhodčí. V prostoru cílového přístavu může jeden z uvázaných remorkérů odhodit vlečné lano pokud svou celou délkou vplul do přístavu. Druhý remorkér musí zůstat přivázaný k vleku.

 

5c) Tříremorkérový tým

Může manévrovat s vlekem jen pomocí tažných lan. Kontaktů trup o trup může použít jen neuvázaný remorkér. Uvázané remorkéry kontaktů trupu o trup nesmí použít ani v přístavech a vyznačených plochách. Náhodné kontakty trup o trup posuzuje rozhodčí. V prostoru cílového přístavu nesmí odhodit vlečné lano žádný uvázaný remorkér.

 

5d) Vlek

Během soutěžní jízdy může být plavba vleku ovlivňována pouze pomocí remorkérů soutěžního týmu.

 

6. Přístav

 

V přístavu pro start neplatí penalizace za nedovolené dotyky remorkérů a vleku, ale počítá se časový limit. To neplatí pro část soulodí, která již zahájila první branku.

 

 

7. Platnost bójí

 

Všechny bóje platí pro všechny remorkéry a vleky po celou dobu soutěžní jízdy.

 

8. Proplutí tratě

 

Celé soulodí musí být v přístavu sestaveno v časovém limitu pro přípravu startu. Celé soulodí musí proplout ve stanoveném časovém limitu stanovenou dráhu, která je vyznačena na hladině bójkami. Jednotlivé bójky/branky musí minout/proplout ve správném pořadí a ve správném směru. Nesprávné minutí/projetí bóje/branky bude penalizováno.

Během plavby se žádná část soulodí, kromě vlečného lana, nesmí dotknout bójky.

 

Branka se za správně projetou považuje tehdy pokud:

- bójek tvořících branku se nedotkne žádná část soulodí kromě vlečného lana

- celé soulodí projede brankou ve správné směru a ve správném pořadí

 

Minutí samostatné bójky se považuje za správné pokud:

- bójky se nedotkne žádná část soulodí kromě vlečného lana

- celé soulodí mine bójku ve správném směru, ze správné strany

- skupina samostatných bójek musí být minuta i ve správném pořadí

 

Dojde-li během přípravy ke startu (sestavení soulodí v přístavu) k překročení časového limitu, tým dostane trestné body a začne se mu počítat další časový limit pro přípravu startu. V případě, že překročí i tento druhý limit, je opět penalizován. Kdyby došlo k překročení časového limitu pro start i potřetí, je tým diskvalifikován, dostane trestné body a max. počet trestných bodů za neprojetou trať.

Dotkne-li se stejné bójky (i v brance) stejný remorkér nebo vlek vícekrát, dostane tým trestné body jen za první dotyk. Dotkne-li se stejný remorkér nebo vlek v té samé brance jiné bóje, trestné body dostane. Dotkne-li se v té samé brance i další remorkér, dostane trestné body tým znovu. Branka se za špatně projetou a nebo bójka za chybně minutou považuje i tehdy, když branka není soulodím projeta celá a nebo bójku soulodí minulo jen z části. To platí při každém průjezdu brankou nebo kolem bójky.

Dojde-li během soutěžní jízdy k vypršení časového limitu, tak jízda automaticky končí a tým dostane trestné body za všechny branky, které v limitu nestihnul se soulodím projet. Trestné body se počítají za každý remorkér a vlek. Minutí se nepočítá. Za neprovedené přistání tým dostane trestné body.

Pokud se na trati potkají dvě soulodí a je třeba aby jedno soulodí dalo přednost druhé, tak kapitán družstva, které dává přednost, zvolá „ČEKÁME“ a rozhodčí pozastaví časomíru. V okamžiku, kdy čekající družstvo může pokračovat v jízdě, kapitán družstva zvolá „START“ a rozhodčí opětovně spustí časomíru. Během čekání nesmí družstvo žádným způsobem upravovat soulodí (zkracovat lana, převazovat úvazy, opravy apod.). Během čekání je zakázáno s vlekem manévrovat (otáčet, připravovat projetí branky apod.). Rozhodčí může povolit manévrování soulodí v případě, že je potřeba udržet soulodí na místě, protože je snášena větrem nebo vodním proudem.

 

9.Penalizace

 

první dotyk remorkéru nebo vleku o každou bójku (v každém směru)

1 bod

dvouremorkérový tým - přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem mimo přístav nebo vyznačenou plochu

3 body

tříremorkérový tým - přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem

3 body

minutí bójky chybným směrem nebo z nesprávná strany

5 bodů

úplné minutí branky

15 bodů

každé překročení časového limitu k přípravě startu

5 bodů

překročení časového limitu pro jízdu

10 bodů

vlek opustí vyznačený prostor po zvolání „STOP

5 bodů

vybočení z plavební dráhy na každou stranu

10 bodů

vyháknutí, rozvázání, předčasné odhození apod. tažného lana

3 body

každé neoprávněné opuštění prostoru kotviště

2 body

neoprávněné ohlášení „HAVÁRIE

1 bod

neprovedené přistání po vypršení časového limitu

5 bodů

Neoprávněná manipulace s vlekem trup o trup

3 body

 

10. Havárie

 

Za havárii se považuje:

- rozpojení soulodí vlivem přetržení (nikoliv rozpojení) vlečného lana

- zamotání vlečného lana do šroubu, nástaveb apod. remorkéru

- takové mechanické poškození vleku, že nelze pokračovat v jeho vlečení (např. vytržení úvazníků)

- takové mechanické poškození jednoho z remorkérů, že nemůže pokračovat ve vlečení (např. vytržení háku, ztráta lodního šroubu apod.)

- najetí na břeh nebo uváznutí soulodí (mělčina, větev, zamotání bójky a pod)

- potopení remorkéru nebo vleku

- vyháknutí nebo rozvázání vlečného lana (je penalizováno)

 

V případě že dojde k havárii, musí být okamžitě informován rozhodčí. Kapitán týmu zvedne ruku a zvolá "HAVÁRIE". Od tohoto okamžiku rozhodčí zastaví časomíru, nepočítají trestné body a posoudí havárii. V případě, že zvolání "HAVÁRIE" je neoprávněné, nařídí týmu pokračovat s původní soulodí z místa přerušení jízdy a tým je penalizován. Po návratu soulodí do tohoto místa opět spustí časomíru.

Po odstranění havárie může tým pokračovat z místa kde k havárii došlo. Havárie není penalizována.

 

Za havárii se nepovažuje:

- vybité pohonné baterie remorkéru nebo u parního pohonu dojde voda nebo palivo

- vybité baterie ve vysílači nebo přijímači

- porucha motoru (parního stroje) remorkéru včetně převodovky, spojky a hřídele

- situace, kdy remorkér nereaguje na povely z vysílače, ale k rušení nedochází

 

Dojde-li během soutěžní jízdy k rušení, tak člen týmu který rušení zjistil a neovládá svůj remorkér zvedne ruku a zvolá „RUŠENÍ“. Rozhodčí zastaví časomíru a nepočítá případné nedovolené dotyky. Po odstranění příčin rušení tým pokračuje z místa, kde k rušení došlo.

 

11. Soutěžní jízda

 

Průběh soutěžní jízdy:

Příprava na jízdu

- soutěžní jízdy se musí účastnit celý tým. Každý člen týmu musí ovládat alespoň jeden remorkér.

- rozhodčí v přístavu připraví určený vlek pro soutěžní jízdu

- rozhodčí vyzve kapitána týmu zvoláním „PŘIPRAVIT KE STARTU“ a spustí časomíru pro přípravu startu

- soutěžní tým v přístavu soustředí své remorkéry spuštěním na hladinu nebo připlutím z vyhrazeného kotviště

- přiváže remorkéry povoleným způsobem k vleku

Zahájení jízdy

- kapitán týmu ohlásí zahájení soutěžní jízdy zvednutím ruky a zvoláním "START"

- rozhodčí po zvolání "START" ukončí časomíru pro přípravu startu a spustí časomíru pro jízdu a zahájí bodování

Jízda

- tým vymanévruje soulodí z přístavu a projede stanovenou dráhu

- během soutěžní jízdy se mohou členové týmu libovolně pohybovat po břehu a domlouvat se mezi sebou.

- soulodí je možné během jízdy zcela zastavit a nebo s ním couvat

- po projetí dráhy tým vlek přistaví na určené místo (přístav) a uvede jej do klidu

Ukončení jízdy

- ukončení jízdy ohlásí kapitán zvoláním "STOP" až všichni členové týmu prokazatelně přestanou soulodí ovládat (viditelně pustí ovládací prvky).

- vlek po zvolání "STOP" nesmí po dobu 3 sec opustit vyznačený prostor. Remorkéry se v tomto prostoru nacházet nemusí.

- rozhodčí po zvolání "STOP" zastaví časomíru v případě, že všichni členové soutěžního týmu prokazatelně neovládají soulodí. Jinak oznámí kapitánovi zvoláním „NELZE“, že není možné časomíru zastavit a kapitán po sjednání nápravy musí znovu zvolat „STOP“.

- pokyn ke spuštění nebo zastavení časomíry dává výhradně rozhodčí.

 

Ovlivnění soutěžní jízdy povětrnostními vlivy

- k povětrnostním vlivům se nepřihlíží, stejně tak k vodním proudům apod.

- hlavní rozhodčí může soutěž přerušit pro nepřízeň počasí

 

Během jedné soutěžní jízdy je zakázáno:

- měnit baterie pro přijímač, u remorkéru s el. motorem měnit baterie pro pohon motoru, u parního stroje ručně doplňovat vodu nebo palivo

- přijímat pokyny k jízdě, které by usnadnily projetí tratě od kohokoliv jiného než od členů týmu, kteří provádí vlečení (dohlíží rozhodčí)

- změnit způsob uvázání remorkérů k vleku s výjimkou zkracování nebo prodloužení vlečných lan pomocí funkčních navijáků. V případě, že dojde k vyháknutí – rozvázání vlečného lana, musí být po nápravě remorkéry přivázány ve stejné soulodí, jako na začátku soutěžní jízdy.

- vstupovat do vody

 

Během jedné vícekolové soutěže je zakázáno:

- střídat členy týmu

- měnit počet remorkérů účastnících se vlečení

- měnit již jednou použitý remorkér za jiný

 

12. Kotviště

 

Je to vyznačený prostor na hladině mimo soutěžní trať, kde si mohou soutěžní týmy připravit své remorkéry ke startu. Po spuštění remorkéru na hladinu v prostoru kotviště je zakázáno tento prostor opustit a zbytečně v něm manévrovat. Remorkéry mohou z kotviště vyplout až je rozhodčí k tomu vyzve zvoláním „PŘIPRAVIT KE STARTU“. Remorkéry pak do prostoru startu doplují pokud možno co nejkratší cestou tak aby svou plavbou neohrozily nebo neovlivnily případné soulodí na trati. V případě nepovoleného opuštění prostoru je remorkér penalizován.

 

13. Rozhodčí

 

Každou soutěžní jízdu posuzuje jeden hlavní rozhodčí. K dispozici může mít i rozhodčí pomocné. Hlavní rozhodčí rozhoduje sporné situace a může si vyžádat konzultace či potvrzení od pomocných rozhodčí.

 

A. Situace

 

1) Kdy mohou remorkéry začít používat kontakt „trup o trup“ ?

Soulodí s jedním remorkérem:

Po celé délce tratě, není–li stanoveno pro danou trať jinak

Soulodí se dvěma remorkéry:

V okamžiku, kdy jeden celý remorkér vpluje do vyznačeného prostoru, kde je tento způsob manipulace s vlekem povolený. Pokud z tohoto prostoru oba remorkéry vyplují, nesmí kontaktů trup o trup použít až do okamžiku, kdy opět jeden celý remorkér vpluje do vyznačeného prostoru.

Soulodí se třemi remorkéry:

Kontaktů trup o trup může používat jen neuvázaný remorkér. Uvázané remorkéry nikde když budou uvázané všechny tři remorkéry!

 

2) Plavba vracejícího se volného remorkéru u tříčlenného týmu

Pokud neuvázaný remorkér propluje branku nebo mine bójku ve správné směru a nastane situace, kdy se potřebuje vrátit k soulodí, které doposud brankou neproplulo nebo bójku neminulo. Pak se musí vracet proplutím branky nebo minout bójku v opačném směru. Dotyk se počítá při každém proplutí.

 

3) Zahájení branky

Branka se považuje za zahájenou, pokud jakákoliv část soulodí protne pomyslnou spojnici dvou bójek, které tvoří branku.

 

Branka ještě není zahájena

Branka byla zahájena, protože čelní remorkér protnul spojnici bójek, které tvoří branku.

 

4) Správné proplutí branky

Brankou musí proplout celé soulodí. Trestné body se počítají za každý první dotyk každého remorkéru nebo vleku o každou bóji, které tvoří branku a to v každém směru. V brance, která je tvořena dvěma bójemi, může tedy soulodí sestavené ze dvou remorkérů a jednoho vleku při plavbě jedním směrem nasbírat až 6b.

Při proplouvání branky se může např. stát, že čelní remorkér již branku zahájil, ale vlek se dostal mimo. Zadní remorkér potom může vlek vytáhnout zpět. Tažný remorkér se může vrátit jedině tak, že opět propluje brankou. V takovém případě se minutí nepočítá, pouze body za případné dotyky. Dotyky se počítají zvlášť i při proplouvání směrem zpět. Např. když se vlečný remorkér dotkne jedné a té samé bójky při plavbě tam i zpět, dostane 2b. To platí pro všechny části soulodí, které již branku zahájily.


 

Čelní remorkér již zahájil branku, ale vlek se dostal mimo.

Zadní remorkér může vlek vytáhnout zpět

Pokud vytáhne i čelní remorkér, tak jen zpět přes zahájenou branku.

 

5) Minutí samostatných bójí

Samostatné bóje (netvoří branku) musí soulodí minout ve správném směru a ze správné strany. Pokud je více samostatných bójek za sebou, tak i ve správné pořadí. V případě, že soulodí mine samostatně stojící branku z nesprávné strany a další branka nebyla doposud zahájena, může se vrátit a opakovat projetí kolem samostatné bóje.

 

Situace, kdy soulodí minulo dvě samostatné bóje mezi brankami z nesprávné strany. Započítají se body za minutí dvou samostatných bójí - 2x10b.

Tažný remorkér proplul brankou…

…a začíná míjet dvě samostatné bóje z nesprávné strany…

…protože ještě nebyla zahájena následující branka, je možná oprava…

…v tomto okamžiku již byla následující branka zahájena a oprava není možná. Počítají se body za minutí dvou samostatných bójí z nesprávné strany.

 

Situace, kdy soulodí míjí samostatnou zelenou bóji mezi dvěma brankami z nesprávné strany. Protože následující branka (vlevo) nebyla doposud zahájena, může se celé soulodí vrátit a kolem samostatné bóje proplout ze správné strany. V tomto případě se minutí nepočítá.

Po proplutí branky vlečný remorkér začal samostatnou bóji míjet z nesprávné strany…

…proto zahájil obrat…

…pro opakované najetí.

Znovu proplouvá kolem samostatné bóje…

…tentokráte již ze správného směru.

Následně zahajuje následující branku. Takováto situace není penalizována.

 

Situace, kdy vlečný remorkér minul samostatnou bóji ve správném směru a ze správné strany, ale vlek ji míjí z nesprávné strany. Pozice vlečného lana není rozhodující. Protože však vlečný remorkér následně zahájil následující branku (vlevo), počítá se minutí z nesprávné strany - 5b.

Vlečný remorkér minul bóji správně, vlek však nikoliv. Oprava by byla možná opakovaným proplutím kolem bóje…

…protože však remorkér zahájil následující branku, opravný manévr již není možný a počítá se minutí z nesprávné strany – 5b.

 

 

6) Plavební kanál nebo plavební dráha.

Plavební kanál nebo dráha se považuje za branku, která má svůj začátek a konec. Za správně proplutou se považuje pokud celé soulodí propluje začátkem i koncem a přitom nevybočí z vyznačené trasy.

Čelní remorkér právě zahájil plavební dráhu (kanál).

Soulodí proplouvá plavební dráhou (kanálem)…

Žádná část soulodí se nesmí dotknout bójky nebo stěny. Pokud je plavební dráha vyznačena bójkami počítá se dotyk za každou bójku.

Zadní remorkér opustil plavební dráhu a tím i celé soulodí.

 

V případě, že po zahájení plavební dráhy nebo kanálu některá z částí soulodí se dostane mimo (viz. Obrázek dole) je to považováno za vybočení z plavební dráhy nebo kanálu a tým je penalizován 10b. Počítá se každé vybočení.

 

 


B. pokyny pro rozhodčí

 

1) Vyplňování zápisu jízdy.

Zápis jízdy musí obsahovat:

 

-          jméno týmu

-          pořadové číslo soutěžního kola

-          časový limit na proplutí tratě

-          čas v jakém byla trať opravdu propluta

-          celkový počet dosažených trestných bodů

-          plánek tratě

 

Každý penalizovaný dotyk nebo plavbu musí rozhodčí zapsat do zápisu jízdy. V zápise jízdy je namalována trať. Místo chyby v plánku označí následovně:

 

R1 – každý penalizovaný dotyk čelního remorkéru (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

R2 – každý penalizovaný dotyk zadního remorkéru (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

R – každý penalizovaný dotyk volného remorkéru (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

V - každý penalizovaný dotyk vleku (napsat na místo, kde k dotyku došlo) – 1b.

 

M – každá minutá branka (napsat do branky, plavební dráhy, kanálu apod.) – 15b.

B – každá minutá samostatná bójka z nesprávného směru nebo strany (napsat k bójce) – 10b.

D – vybočení z plavební dráhy nebo kanálu (napsat na místo, kde k vybočení došlo) – 10b.

L – rozpojení / rozvázání vlečného lana (napsat na místo, kde se lano rozpojilo) – 3b.

TT – každá nepovolená manipulace trupem o trup (napsat na místo kde k manipulaci došlo) – 3b.

 

K – penalizace za kotviště (za každou penalizaci jedno písmeno do prostoru kotviště) – 2b.

H – neoprávněné nahlášení havárie (napsat do místa kde k havárii mělo dojít) – 1b.

P – vlek po přistání opustil vyznačený prostor (napsat do místa přistání) – 5b.

S – překročení časového limitu při startu (napsat za každé překročení do místa startu) – 5b.

X – místo, kde tým předčasně ukončil soutěžní jízdu (i po vypršení časového limitu) – 10b.

NPneprovedené přistání – 5b.

 

2) Plánek tratě

V plánku musí být:

-          každá branka je označena jen číslem. Musí být vyznačeny spojnice bójek, které tvoří branku a směr kterým má být branka propluta.

-          každá samostatná bójka je označena písmenem B a číslem. Musí být vyznačen správný směr minutí

-          plavební dráha nebo kanál se značí jako bójka, ale musí být vyznačen začátek a konec písmeny „Z“ a „K“.

-          vyznačen prostor, do kterého musí tým umístit vlek po proplutí tratě

-          vyznačen prostor, kde je povolena manipulace trupem o trup

 

3) Příprava ke startu

Rozhodčí se musí, dříve než vydá povel „PŘIPRAVIT KE STARTU“, přesvědčit, že určený vlek je připravený na svém místě a soutěžní tým nemá remorkéry na vodě mimo prostor kotviště.

 

 

Konec