Značky vnitrozemské plavby

20.6.2002 

   Pokud jste se už plavili na některé z našich splavných řek možná jste si všimli, že tu a tam se na břehu nacházejí různé značky a v řece jsou ukotveny bóje různých barev. V noci jsou pak vidět různá světla na mostech a pod. Chcete-li vědět co tyto značky znamenají, přečtěte si tento článek.

 

Tabulka značek

Označení plavební dráhy na vodě - menší toky a vodní plochy

Platí pro velká plavidla. Menší sportovní lodě mohou plout mimo plavební dráhu, pokud tím není ohrožena jejich bezpečnost.

 

levá strana

pravá strana

Označení plavební dráhy na břehu.

plavební dráha při levém břehu

plavební dráha při pravém břehu

Přechod plavební dráhy od jednoho břehu k druhému.

levý břeh - od levého k pravému

pravý břeh - od pravého k levému
výjezd z jezera, překážka pod vodou
rozdělení plavební dráhy

Signální bóje a značky - větší toky a vodní plochy

levá strana - pravá strana

plavební dráha

při levém břehu - při pravém břehu

začátek a konec směru plavební dráhy při přechodu od jednoho břehu k druhému.
nebezpečná místa, zvýšená pozornost

Zaplavené hráze (při vysoké vodě)
zákaz proplouvání
plavba zastavena na delší dobu

osa plavební dráhy na velkých vodních plochách
uzavřené mostní pole
povolené místo k proplutí
uzavřené vodní plochy (koupání zakázáno)

proplutí povoleno
doporučení plout v určeném prostoru
proplouvání v protisměru zakázáno
proplouvání v obou směrech

prostor pro vodní lyžování

vodní lyžování - vplout ostatním plavidlům zakázáno

červená - levobok

zelená - pravobok

plavební dráha

volná - černobílá vlajka

uzavřená - červená vlajka

Světelná signalizace na plavebních komorách

vplutí není dovoleno
připravit se na vplutí do komory
vplutí do komory povoleno
komora je uzavřena na delší dobu

pohyblivý most

vplutí zakázáno, zastavit u značky

pohyblivý most

připravit se k vyplutí

pohyblivý most

proplutí dovoleno

Ostatní signalizace a značky

práce pod vodou

plout minimálně 50m od značek, snížit rychlost plavby

vodní kotvy a jejich označení
Příkaz směřovat ke straně plavební dráhy a držet se jí. Označení konce příkazu.
zákaz potkávání, plavidlo plující po proudu má přednost

příkaz dát zvukový signál
zákaz kotvení
zákaz předjíždění
zákaz stání
zákaz uvazování plavidel ke břehu
obrat zakázán
zákaz vytváření vln
příkaz směru
příkaz plout na straně plavební dráhy, která je po levoboku
příkaz plout na straně plavební dráhy, která je po pravoboku
příkaz přejít na stranu plavební dráhy, která je po levoboku
nepřekračovat rychlost, která je uvedena na značce
omezená hloubka
šířka plavební dráhy
omezená plavba, nutno se předem seznámit s poměry
vzdálenost plavební dráhy od břehu
zákaz vplout na hlavní vodní cestu z menšího přítoku
zachovávat zvláštní pozornost
omezení průjezdní výšky
Informativní značky
jez
plout ve směru šipky
doporučené místo k obratu
konec úseku omezené plavby
křižování s elektrickým vedením
přívoz
kotvení povoleno
tábořiště