Lodní modely teoreticky - 2

 

Využití technických údajů skutečných lodí k modelářským účelům

   V lednovém čísle časopisu Modelář vyšel zajímavý článek, který pojednává o tom, jak využít technické údaje skutečné lodi ke stanovení parametrů jejího modelu. Článek se mi zdál natolik zajímavý a přínosný, že jsem se rozhodl pořídit z něj stručný výtah a umístit jej na tyto stránky. Pokud byste se chtěli dozvědět více, odkazuji vás na zmíněný článek.

   Výpočet parametrů modelu z údajů o skutečné lodi je založen na využití teorie podobnosti. Ta rozlišuje několik druhů podobnosti systémů. Nejjednodušší je podobnost geometrická. Ta je založena na podmínce rovnosti poměrů lineárních rozměrů. Jinými slovy, jde o měřítko modelu, čemuž rozumí prakticky každý. Proto se rozměry modelu vypočítají z rozměrů skutečné lodě podle vztahu:


   Výtlak lodi je úměrný objemu, a proto závisí na třetí mocnině délky, jak jsem již uvedl v jednom dřívějším článku. Pro výpočet výtlaku modelu tedy platí vztah:


   Pro výpočet rychlosti modelu a výkonu pohonné jednotky se využívají další druhy podobnosti, kinematická a dynamická. Pro rychlost modelu platí vztah:


   Pokud bychom pouze vydělili rychlost skutečné lodě měřítkem, nedostali bychom realistickou rychlost modelu. Pro přepočet výkonu pohonné jednotky platí vztah:


   Vzhledem k nižší účinnosti motorů a šroubů modelu je třeba ve skutečnosti uvažovat výkon několikrát vyšší, než vypočtený. Při výpočtech je také třeba dávat pozor na hodnověrnost údajů o skutečné lodi.

 

Seznam symbolů:

 

L….délka (lineární rozměr)

D….výtlak (angl. displacement)

V….rychlost

P....výkon

dolní indexy:

M….model

S…..skutečná loď

 

Literatura:

Jak využít technické údaje o skutečné lodi pro modelářské potřeby: L. Svršek, Modelář, 1/2003, 38-39

Petr Plát - Petr.Plat@seznam.cz