Pravidla soutěže „Víkend s Tug Towingem 2006“

 

Ver. 1.0 - 14.10.2005

Ver. 1.1 - 20.10.2005

Ver. 1.2 - 01.11.2005

 

 

1. Základní pojmy

 

Trať – úsek, který musí sestava proplout v časovém limitu a na hladině je vytyčena bójkami.

Vlek - je zátěž v podobě modelu lodě, kterou remorkéry vlečou pomocí vlečných lan po vytyčené trati.

Remorkér - je loď určená k vlečení vleku.

Přístav - na hladině jasně vytyčený uzavřený prostor s jasně vyznačeným vjezdem.

Přivázání na těsno - remorkér je k trupu vleku přivázán pomocí lana tak, že se trupy vleku a remorkéru trvale vzájemně dotýkají.

Sestava - je tvořena vlekem, přivázanými remorkéry které provádí vlečení a případně volným remorkérem.

Bójka - slouží k vytyčení tratě na hladině. Dvě a nebo více bójek mohou tvořit tzv. branku. Bójky mohou mít různé tvary a podoby (zdymadlo, maják, skála apod.).

Tým/Družstvo   – tvoří soutěžící, kteří provádí vlečení jednoho vleku

 

2. Typy lodí

 

Lodě použité pro vlečení vleku by měly být modely lodí, které byly skutečně vytvořené a postavené za účelem vlečení. Přípustné jsou všechny typy remorkérů a obslužných lodí (oceánské, přístavní, říční atd.). Tlačné remorkéry mohou být použity, ale musí vléci přes lano. Délka remorkéru použitého pro vlečení musí být v rozmezí 50 až 150 cm. Remorkéry mohou být poháněny elektrickými motory a nebo parním strojem. Spalovací motory nejsou povoleny. Remorkéry mohou být poháněny lodním šroubem a nebo kolesem. Remorkér může být vybaven i příčným pomocným pohonem.

Vlek používaný během soutěže je pro všechny týmy společný. Pokud se jedou dvě a nebo více kol, lze pro každé kolo použít jiný vlek.

 

3. Připojení remorkérů k vleku

 

Vlečení jednoho vleku se mohou účastnit jeden až tři remorkéry. Při použití dvou a více remorkérů musí být jeden remorkér připojený k přídi vleku a druhý k zádi vleku. V případě, že se vlečení účastní třetí remorkér, tak ten může být volný a nebo připojený k přídi či zádi vleku. Remorkéry mohou být k vleku přivázány způsobem příď-příď, příď-záď, záď-záď. Není možné remorkér k vleku přivázat natěsno a nebo z boku. Každý remorkér může být k vleku přivázán jen jedním vlečným lanem.

 

4. Vlečné lano

 

Síla a délka vlečného lana a způsob přivázání remorkérů k vleku je na rozhodnutí soutěžících. Je dovoleno na remorkérech používat funkční navijáky, ale lano nesmí být navijákem zkráceno tak, aby se remorkér přiblížil k vleku natěsno. Vlek funkčními navijáky být vybaven nesmí. Vlečné lano může být opatřeno plováky, které zabraňují ponoření lana.

 

5. Manévrování s vlekem

 

5a) Tým s jedním remorkér

Může s vlekem manévrovat pomocí vlečného lana nebo kontaktem trup o trup po celé trati.

 

5b) Dvouremorkérový tým

Může manévrovat s vlekem jen pomocí tažných lan. Kontakty trup o trup jsou povoleny v přístavu a nebo ve vyznačených prostorech. Mimo přístav a vyznačené prostory jsou zakázány. Náhodné kontakty trup o trup posuzuje rozhodčí.

 

5c) Tříremorkérový tým

Může manévrovat s vlekem jen pomocí tažných lan. Kontaktů trup o trup může použít jen neuvázaný remorkér. Uvázané remorkéry kontaktů trupu o trup nesmí použít ani v přístavech a vyznačených plochách. Náhodné kontakty trup o trup posuzuje rozhodčí.

 

5d) Vlek

Během soutěžní jízdy může být jízda vleku ovlivňována pouze pomocí remorkérů soutěžního týmu.

 

6. Přístav

 

V přístavu neplatí penalizace za nedovolené dotyky remorkérů a vleku o bóje (vyznačení přístavu), ale počítá se časový limit.

 

 

7. Platnost bójí

 

Všechny bóje platí pro všechny remorkéry a vleky po celou dobu soutěžní jízdy.

 

8. Proplutí tratě

 

Celá sestava musí proplout ve stanoveném časovém limitu stanovenou dráhu, která je vyznačena na hladině bójkami. Jednotlivé bójky/branky musí minout/proplout ve správném pořadí a ve správném směru. Nesprávné minutí/projetí bóje/branky bude penalizováno.

Během plavby se žádná část sestavy, kromě vlečného lana, nesmí dotknout bójky. Dotyk bójky je dovolen pouze v přístavu.

 

Branka se za správně projetou považuje tehdy pokud:

- bójek tvořících branku se nedotkne žádná část sestavy kromě vlečného lana

- celá sestava projede brankou ve správné směru

 

Minutí bójky se považuje za správné pokud:

- bójky se nedotkne žádná část sestavy kromě vlečného lana

- celá sestava mine bójku ve správném směru a ze správné strany

 

Dotkne-li se stejné bójky (i v brance) stejný remorkér nebo vlek vícekrát, dostane tým trestné body jen za první dotyk. Dotkne-li se stejný remorkér nebo vlek v té samé brance jiné bóje, trestné body dostane. Dotkne-li se v té samé brance i další remorkér, dostane trestné body tým znovu. Branka se za špatně projetou a nebo bójka za chybně minutou považuje i tehdy, když branka není sestavou projeta celá a nebo bójku sestava minula jen z části.

Dojde-li během soutěžní jízdy k vypršení časového limitu, tak jízda automaticky končí a tým dostane trestné body za všechny branky, které v limitu nestihnul se sestavou projet. Trestné body se počítají za každý remorkér a vlek.

Pokud se na trati potkají dvě sestavy a je třeba aby jedna sestava dala přednost druhé, tak kapitán družstva, které dává přednost, zvolá „ČEKÁME“ a rozhodčí pozastaví časomíru. V okamžiku, kdy čekající družstvo může pokračovat v jízdě, kapitán družstva zvolá „START“ a rozhodčí opětovně spustí časomíru. Během čekání nesmí družstvo žádným způsobem upravovat sestavu (zkracovat lana, převazovat úvazy, opravy apod.). Během čekání je zakázáno s vlekem manévrovat (otáčet, připravovat projetí branky apod.). Rozhodčí může povolit manévrování sestavy v případě, že je potřeba udržet sestavu na místě, protože je snášena větrem nebo proudem.


9.Penalizace

 

první dotyk remorkéru nebo vleku o bójku

1 bod

dvouremorkérový tým - přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem mimo přístav nebo vyznačenou plochu

3 body

tříremorkérový tým - přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem

3 body

proplutí branky chybným směrem

5 bodů

minutí bójky chybným směrem

5 bodů

minutí bójky z nesprávné strany

5 bodů

úplné minutí branky

15 bodů

vypršení časového limitu

10 bodů

pohyb vleku po zvolání „STOP

5 bodů

Dotyk remorkéru a vleku po zvolání „STOP

5 bodů

Vyháknutí, rozvázání apod. tažného lana

3 body

 

10. Havárie

 

Za havárii se považuje:

- rozpojení sestavy vlivem přetržení vlečného lana

- zamotání lana do šroubu remorkéru

- takové mechanické poškození vleku, že nelze pokračovat v jeho vlečení (např. vytržení úvazníků)

- takové mechanické poškození jednoho z remorkérů, že nemůže pokračovat ve vlečení (např. vytržení háku, ztráta lodního šroubu apod.)

- najetí na břeh nebo uváznutí sestavy (mělčina, větev a pod)

- potopení remorkéru nebo vleku

 

V případě že dojde k havárii, musí být okamžitě informován rozhodčí. Kapitán týmu zvedne ruku a zvolá "HAVÁRIE". Od tohoto okamžiku rozhodčí zastaví časomíru, nepočítají trestné body a posoudí havárii. V případě, že zvolání "HAVÁRIE" je neoprávněné, nařídí týmu pokračovat s původní sestavou z místa přerušení jízdy a po návratu sestavy do tohoto místa opět spustí časomíru.

Po odstranění havárie může tým pokračovat z místa kde k havárii došlo. Havárie není penalizována.

 

Za havárii se nepovažuje:

- vybité pohonné baterie remorkéru nebo u parního pohonu dojde voda nebo palivo

- vybité baterie ve vysílači nebo přijímači

- porucha motoru (parního stroje) remorkéru

- situace, kdy remorkér nereaguje na povely z vysílače, ale k rušení nedochází

- vyháknutí nebo rozvázání vlečného lana (je penalizováno)

 

Dojde-li během soutěžní jízdy k rušení, tak člen týmu který rušení zjistil a neovládá svůj remorkér zvedne ruku a zvolá „RUŠENÍ“. Rozhodčí zastaví časomíru a nepočítá případné nedovolené dotyky. Po odstranění příčin rušení tým pokračuje z místa, kde k rušení došlo.

 

11. Soutěžní jízda

 

Průběh soutěžní jízdy:

Příprava na jízdu

- soutěžní jízdy se musí účastnit celý tým. Každý člen týmu musí ovládat alespoň jeden remorkér.

- soutěžní tým v přístavu soustředí své remorkéry a vlek

- přiváže remorkéry povoleným způsobem k vleku

- nastaví sestavu do určené výchozí polohy, kdy vlek není vlečen

Zahájení jízdy

- kapitán týmu ohlásí zahájení soutěžní jízdy zvednutím ruky a zvoláním "START"

- rozhodčí po zvolání "START" spustí časomíru a zahájí bodování

Jízda

- tým vymanévruje sestavu z přístavu a projede stanovenou dráhu

- během soutěžní jízdy se mohou členové týmu libovolně pohybovat po břehu a domlouvat se mezi sebou.

- sestavu je možné během jízdy zcela zastavit a nebo s ní couvat

- po projetí dráhy tým vlek přistaví na určené místo a uvede jej do klidu

Ukončení jízdy

- ukončení jízdy ohlásí kapitán zvoláním "STOP" až všichni členové týmu prokazatelně přestanou sestavu ovládat (viditelně pustí ovládací prvky).

- vlek po zvolání "STOP" nesmí po dobu 5 sec samovolně opustit určený prostor. Remorkéry se v tomto prostoru nacházet nemusí.

- rozhodčí po zvolání "STOP" zastaví časomíru v případě, že všichni členové soutěžního týmu prokazatelně neovládají sestavu. Jinak oznámí kapitánovi, že nelze časomíru zastavit a kapitán po sjednání nápravy musí znovu zvolat „STOP“.

- pokyn ke spuštění nebo zastavení časomíry dává výhradně rozhodčí.

 

Během jedné soutěžní jízdy je zakázáno:

- měnit baterie pro přijímač, u remorkéru s el. motorem měnit baterie pro pohon motoru, u parního stroje doplňovat vodu nebo palivo

- přijímat pokyny k jízdě, které by usnadnili projetí tratě od kohokoliv jiného než od členů týmu, kteří provádí vlečení

- změnit způsob uvázání remorkérů k vleku s výjimkou zkracování nebo prodloužení vlečných lan pomocí funkčních navijáků. V případě, že dojde k vyháknutí – rozvázání vlečného lana, musí být po nápravě remorkéry přivázány ve stejné sestavě, jako na začátku soutěžní jízdy.

- vstupovat do vody

- měnit počet remorkérů účastnících se vlečení

 

Konec